Gå tillbaka

Samverkan och uppkopplat byggklimat på NCC Gullåkraskolan minskade fjärrvärmeförbrukningen

2021-11-03

Samverkan och uppkopplat byggklimat på NCC Gullåkraskolan minskade fjärrvärmeförbrukningen under produktionen. 

I samband med att El-Björn förra säsongen tog fram uppkopplade värmefläktar för övervakat och styrt byggklimat så såg man också behovet av att i en realistisk miljö testköra och validera konceptet och metodiken.

”- Hållbarhet och digitalisering är två viktiga delar som driver utvecklingen av vårt sortiment och metodik framåt” säger Christian Harström, Head of product på El-Björn i Anderstorp.

Gullåkraskolan är en nyproduktion som utförs av NCC på uppdrag av Staffanstorps kommun. Ytan är ca 8700m2 med plats för 550 elever och planerad invigning är VT 2022.

”-Samverkan med andra aktörer för att se kommande behov är en viktig del i hur våra framtida lösningar och produkter utformas. I dialog med NCC kom vi överens om att genomföra ett projekt under hösten.” fortsätter Christian Harström.

Syftet med projektet var att genom övervakning och styrning av värmefläktarna under perioden dec-april undersöka i vilken omfattning det var möjligt att reducera behovet av fjärrvärme för att värma upp och torka projektet under produktionstiden. El-Björn ville samtidigt undersöka hur en löpande övervakning på ett tidigt stadie kunde användas för proaktiva åtgärder. Exempelvis möjligheten att justera temperatur i lokalerna baserat på sensordata i luft och material.

”- Att energieffektivisera och minska klimatbelastningen under byggproduktionen är prioriterade områden.” säger Svante Wijk, hållbarhetsstrateg på NCC och fortsätter: ”- Studien i Gullåkraskolan är en av många insatser vi gör i arbetet med att reducera energianvändningen och klimatavtrycket från den tillfälliga uppvärmningen i produktionen.” 

Maskinuthyrare i projektet var Ramirent och de var hela tiden var delaktig i såväl etablering, framdrift och avetablering av fläktar samt undercentral för fjärrvärme. Projektet inleddes med att El-Björn tillsammans med NCC och Ramirent gjorde en grundläggande planering där energianvändning prognosticerades. I det skedet vägdes också faktorer som klimatbelastning, kravställningar och produktionsplanering in. För att utvärdera energianvändningen gjordes energikalkyler som hela tiden jämfördes mot det verkliga utfallet. Under projektet övervakades fukt och temperatur i luft samt material i realtid. Med utgångspunkt i sensorvärdena som samlades in kunde temperaturen i byggnaden anpassas mot produktionsplaneringen och vilken typ av arbete som utfördes. Genom uppkopplade sensorer i luft och betong verifierades att uttorkningsprocessen löpte som planerat och kontrollmätningar i betongen utfördes löpande av Raksystems. I det inledande skedet upptäcktes kritiska fuktnivåer i betongen varpå aktiviteter omgående kunde sättas in och efterföljande mätningar bekräftade att vidtagna aktiviteter på ett tidigt stadie haft avsedd effekt.

Platschef Patrik Neumann lyfter särskilt tryggheten i att de vidtagna åtgärderna också ger resultat. ”- Att hela tiden veta att klimatet i byggnaden är det rätta gör att vi slipper obehagliga överraskningar som kan påverka planeringen negativt.” säger Patrik Neumann. Under hela uppvärmningsprojektet har också effektuttag och CO2 belastning övervakats och redan efter några veckor fanns tydliga tecken på en betydande besparingspotential.    
Christian Harström                                                                   Patrik Neumann

När den tillfälliga uppvärmningen avslutades i början av maj var den faktiska förbrukningen av fjärrvärme 18,6% lägre än vad som var effektberäknats av El-Björn inför projektet. Resultatet låg också 36,8% under vad El-Björn beräknat baserat på hur energikalkylering traditionellt görs i byggvärmeprojekt med analoga fläktar som inte är uppkopplade.

Som energikälla för Gullåkraskolan nyttjades fjärrvärme från Adven med hög andel återvunnen energi varför det totala klimatavtrycket från uppvärmningen mycket lågt.

Sammanfattningsvis är det flera faktorer som samverkar för att reducera fjärrvärmeförbrukningen:

  • En noggrann planering och projektering ger bättre förutsättningar för ett lyckat resultat
  • Att i realtid se hur processen framlöper ger ett bra beslutsunderlag för tidiga åtgärder
  • Att kunna styra och påverka klimatet via uppkoppling ger möjlighet att enkelt anpassa och styra processen mot övrig produktion
  • Att kontrollera byggklimatet mot en i förhand uppställd planering ökar precisionen och minskar energiförbrukningen
  • Samverkan mellan olika aktörer i processen ger samsyn och skapade delaktighet och engagemang
  • Baserat på sensordata vidtog produktionen tidigt aktiva åtgärder som inverkade positivt på byggnadens täthet vilket reducerade effektbehovet

Sammantaget kan man konstatera att det finns betydande besparingar att göra genom att noggrant planera, samverka och löpande följa och styra processen.


Kajsa Flodberg Munck gruppchef på NCC Teknik och hållbarhet konstaterar: ”-Det var mycket intressant att följa det uppkopplade byggklimatet och utifrån det fatta eventuella beslut om aktiviteter.” Kajsa konstaterar också att det finns betydande besparingspotential i både kostnad och koldioxidutsläpp om man hanterar byggklimatet med större fokus tidigt i projekten, särskilt genom att arbeta med klimatskalets lufttäthet.

Thomas Strålman, produktchef på El-Björn avslutar med att säga: ”- För oss på El-Björn är det oerhört motiverande att fortsätta arbetet med att utveckla framtida lösningar när vi ser resultat som detta.”

 

För mer information kontakta:

Christian Harström, Head of product El-Björn AB, tel. 073-5425691

Thomas Strålman, Produktchef Klimat El-Björn AB, tel. 072-7128444