Go back

Vi løfter samarbeidet for fossilfrie byggearbeidsplasser

29.08.2017

Oslo er en av de byene i Europa som vokser raskest. Det påvirker også luftforurensningen – en fjerdedel av utslippene kommer fra byggetransport. I tillegg kommer utslippene fra selve byggearbeidsplassene, noe som skaper flere utfordringer: Utslippene av drivhusgasser skal minske med 50 prosent frem til 2020 og Oslo skal være helt fossilfri innen 2030.

Allerede i 2015 besluttet Oslo kommune at dieselbiler forbys i byen på dager med høy luftforurensning. Senest i januar i år var det forbudt for dieselbiler å kjøre på kommunale veier og gater i sju timer. 90 prosent av alt byggeutstyr i Norge drives av olje eller gass.

Noen må vise ansvar og de kommunale selskapene har fått i oppdrag å ta ledelsen for å løfte frem fungerende løsninger. Det er viktig å vise vei og også de offentlige byggeselskapene skal arbeide aktivt for stadig mer miljøvennlige bygninger og byggearbeidsplasser. Det sistnevnte omfatter f.eks. fossilfrie byggmaskiner og fossilfri transport samt utslippsfri oppvarming og tørking på byggearbeidsplassene.

Omsorgsbygg er et kommunalt byggeselskap i Oslo som bygger, forvalter og vedlikeholder eiendommer som omfatter nesten 1 200 bygninger med et areal på 900 000 kvadratmeter. En prosjektleder i byggeselskapet skrev høsten 2015 et ganske visjonært innlegg på LinkedIn om hvordan de så på f.eks. solcellepaneler for å kunne tilby fossilfrie byggearbeidsplasser innen noen år. De var ute etter noe revolusjonerende, men det var åpenbart en viss "mismatch" mellom deres forventninger til leverandørene og hva markedet faktisk kunne tilby.

Odd Ivar Jørgensen arbeider i El-Bjørn AS i Norge og ettersom El-Bjørn tilbyr tørke- og varmesystemer basert på fjernvarme, noe som støtter miljøtenkningen, innledet Odd en dialog med Omsorgsbygg. Han tok kontakt med forfatteren for å få litt mer bakgrunnsinformasjon og innså raskt at det dreide seg mer om nettopp visjoner enn om konkret kunnskap og muligheter. Selv om både solceller for byggearbeidsplasser, biodrivstoff og elektriske gravemaskiner er spennende og interessante, så handler det om løsninger som befinner seg i et utviklingsstadium.

- Jeg spurte om hvorfor de ikke benyttet eksisterende løsninger i stedet for å stille sine forhåpninger til systemer som er under utvikling, forteller Odd. Vi har allerede etablerte og utprøvde løsninger som oppfyller alle de kravene som stilles.

Omsorgsbygg verdsatte innspillet på en veldig positiv og konstruktiv måte og inviterte til et informasjonsmøte, der El-Bjørn stilte med flere personer. På møtet gikk Omsorgsbygg mer i detalj om sine utfordringer. De var fullt klar over utfordringen ved utslipp fra byggearbeidsplassene, men hadde relativt liten erfaring med mulige løsninger.

- El-Bjørn tok kontakt og tilbød et møte der de kunne legge frem synspunkter på spesifikke løsninger. Det takket vi naturligvis ja til, sier forsknings- og utviklingssamordner Lene Lad Johansen i Omsorgsbygg. Under møtet ble det klart for oss at det allerede finnes et stort antall løsninger, men også at disse ikke brukes i noen større skala.

Utfordringene handlet mye om kunnskap rundt fossilfrie løsninger og lavenergiløsninger, men også om byggtekniske utfordringer, kravspesifikasjoner og dokumentasjon. Med El-Bjørns ekspertise på plass fikk Omsorgsbygg en bedre innsikt i de mulighetene som allerede finnes og at deres utfordring snarere handlet om å stille krav til de entreprenørene som bygger husene deres.

- Spørsmålet var hvordan de skulle formulere kravene sine for å sikre at de beste løsningene brukes og hvordan de kan kvalitetssikre nettopp dette, fortsetter Odd. Det interessante er at Omsorgsbygg har fortsatt i samme spor med å hente informasjon fra markedet.

"Uten El-Bjørn hadde dialogkonferansen ikke vært like vellykket"

Våren 2016 inviterte byggeselskapet til ytterligere et møte, denne gangen en større dialogkonferanse. Til den bad de inn både eksisterende og potensielle leverandører, utleiefirmaer, entreprenører samt andre byggeselskaper, f.eks. det store statlige selskapet Statsbygg.

- Etter dialogkonferansen stilte vi rett og slett krav om fossilfrie byggearbeidsplasser med vannbåren varme som et minimum i alle prosjekter, fortsetter Lene. Siden har vi gått videre med ytterligere krav, inklusive bruk av elektriske byggemaskiner.

Lene mener at uten input fra El-Bjørn hadde dialogkonferansen ikke vært like vellykket. Når Omsorgsbygg nå bygger det nye pleiehjemmet Tåsenhjemmet, har de som krav at utslippene skal senkes med så mye som 17 prosent, noe som i sin tur stiller helt nye krav til de entreprenørene som Omsorgsbygg benytter. Under konferansen fikk deltakerne anledning til å diskutere de mulighetene som finnes på markedet samt fremtidige løsninger og teknologier. Hva kreves det av en utleier eller entreprenør for å møte utfordringene på en byggearbeidsplass?

- I tillegg til et relativt lavt kunnskapsnivå om fossilfrie løsninger viste det seg at det fortsatt var både enklere og mer lønnsomt å tilby løsninger der det brukes gass eller diesel, konstaterer Odd. Det fantes rett og slett ikke noe incitament til forandring, noe som i sin tur bremser utviklingen av fossilfrie løsninger.

En av de faktorene som ble synliggjort, er hvor viktig det er å stille tydelige krav og gjennomføre en del konkrete tiltak, f.eks. at det skal brukes bare LED-belysning. Byggearbeidsplassen må planlegges tidligere og bedre, blant annet for å muliggjøre bruk av fjernvarme til oppvarming og tørking der det er mulig. Det er imidlertid viktig å tenke på alle utslipp og ikke bare fokusere på fossilfritt.

- Vi har innledet et forskningsprosjekt sammen med Sintef, Skanska og Bellona der vi kommer til å se på miljøkonsekvenser av å planlegge byggearbeidsplassene på en bedre måte, avslutter Lene Lad Johansen. Senere skal vi vurdere konklusjonene fra prosjektet og omsette dem til rimelige krav i samarbeid med byggebransjen.

Statsbygg, et av tre store byggeselskaper i Oslo og en av deltakerne på dialogkonferansen, har vist stor interesse og denne måten på tenke på spres nå over hele landet. Norge har kommet lengre enn Sverige og det betyr at det er de som kommer til å sette premissene, som siden vil "smitte over" på oss. Det er derfor all grunn til å følge nøye med på utviklingen. Dieselforbud diskuteres også i Stockholm og de innovative fjernvarmeløsningene de ser på i Norge, er noe vi kommer til å se mer av også i Sverige. Dette skal vi se nærmere på i kommende artikler.