Gå tillbaka

Vi lyfter samarbetet för fossilfria byggarbetsplatser

2017-08-29

Redan 2015 beslutade kommunfullmäktige i Oslo att dieselbilar förbjuds i staden under dagar med hög luftförorening. Senast i januari i år förbjöds dieselbilar från att köra på kommunala vägar och gator under sju timmar. 90 procent av all byggutrustning i Norge drivs av olja eller gas.

Någon måste visa ansvar och de kommunala bolagen har fått i uppdrag att ta ledning för att lyfta fram fungerande lösningar. Det är viktigt att visa vägen och även de offentliga byggföretagen ska aktivt verka för alltmer miljövänliga byggnader och byggarbetsplatser. Det sistnämnda omfattar exempelvis fossilfria byggmaskiner och fossilfria transporter samt utsläppsfri uppvärmning och torkning vid byggarbetsplatsen.

Omsorgsbygg är ett kommunalt byggbolag i Oslo som bygger, förvaltar och underhåller ett fastighetsbestånd som omfattar nästan 1 200 byggnader med en yta på 900 000 kvadratmeter. En projektledare på byggbolaget skrev hösten 2015 ett ganska visionärt inlägg på LinkedIn om hur de såg på exempelvis solcellspaneler för att inom några år kunna erbjuda fossilfria byggarbetsplatser. De var ute efter något revolutionerande, men det verkade finnas en viss "mismatch" mellan deras förväntningar på sina leverantörer och vad marknaden kunde erbjuda.

Odd Ivar Jørgensen arbetar på El-Bjørn AS i Norge och eftersom El-Björn erbjuder torknings- och värmesystem baserade på fjärrvärme, vilket stödjer miljötänket, inledde Odd en dialog med Omsorgsbygg. Han tog kontakt med författaren för att få lite mer bakgrundsinformation och insåg snart att det mer rörde sig om just visioner än om konkret kunskap och möjligheter. Även om både solceller för byggarbetsplatser, biobränslen och elektriska grävmaskiner är spännande och intressanta, så rör det sig om lösningar som befinner sig i ett utvecklingsstadium.

- Jag frågade varför de inte använde sig av befintliga lösningar istället för att ställa sina förhoppningar till system som är under utveckling, berättar Odd. Vi har redan etablerade och utprovade lösningar som möter alla de krav som ställs.

Omsorgsbygg uppskattade inspelet på ett mycket positivt och konstruktivt sätt och bjöd in till ett informationsmöte, där El-Björn ställde upp med flera personer. Under mötet kunde Omsorgsbygg sedan närmare förklara sina utmaningar; de var väl medvetna om utmaningen med utsläpp från byggarbetsplatser men hade relativt lite erfarenhet av möjliga lösningar.

- El-Björn hörde av sig och erbjöd ett möte där de kunde ge synpunkter på specifika lösningar, något vi naturligtvis tackade ja till, säger forsknings- och utvecklingssamordnare Lene Lad Johansen på Omsorgsbygg. Under mötet fick vi klart för oss att det redan fanns ett stort antal lösningar, men också att dessa inte användes i någon större skala.

Utmaningarna handlade mycket om kunskap runt fossilfria lösningar och lågenergilösningar, men också om byggtekniska utmaningar, kravspecifikationer och dokumentation. Med El-Björns expertis på plats fick Omsorgsbygg en bättre insikt i de möjligheter som redan finns och att deras utmaning snarare handlade om kravställningen mot de entreprenörer som bygger deras hus.

- Frågan var hur de skulle formulera sina krav för att säkerställa att de bästa lösningarna kommer till användning och hur de kan kvalitetssäkra just detta, fortsätter Odd. Det intressanta är att Omsorgsbygg har fortsatt i samma spår med att hämta information från marknaden.

"Utan El-Björn hade dialogkonferensen inte varit lika framgångsrik"

Våren 2016 initierade byggbolaget ytterligare ett möte, denna gång för en större dialogkonferens. Till den bjöd de in både befintliga och presumtiva leverantörer, uthyrningsfirmor, entreprenörer samt andra byggföretag som exempelvis det stora statliga företaget Statsbygg.

- Efter dialogkonferensen ställde vi helt enkelt upp krav på fossilfria byggarbetsplatser med vattenburen värme som ett minikrav i alla projekt, fortsätter Lene. Sedan dess har vi gått vidare med ytterligare krav, inklusive användning av elektriska byggmaskiner.

Lene menar att utan input från El-Björn hade dialogkonferensen inte varit lika framgångsrik. När Omsorgsbygg nu bygger det nya vårdhemmet Tåsenhjemmet har de som krav att utsläppen ska sänkas med så mycket som 17 procent, vilket i sin tur ställer helt nya krav på de entreprenörer som anlitas av Omsorgsbygg. Under konferensen fick deltagarna tillfälle att diskutera de möjligheter som finns på marknaden liksom framtida lösningar och teknologier. Vad krävs av en uthyrare eller entreprenör för att möta utmaningarna på en byggarbetsplats?

- Förutom en relativt låg kunskapsnivån kring fossilfria lösningar så visade det sig att det fortfarande var både enklare och lönsammare att erbjuda lösningar som förbrukar gas eller diesel, konstaterar Odd. Det fanns helt enkelt inget incitament till förändring, vilket i sin tur bromsar utvecklingen av fossilfria lösningar.

Vikten av en tydlig kravställning var en av de faktorer som synliggjordes, liksom en del konkreta åtgärder som att endast LED-belysning ska användas. Byggarbetsplatsen måste planeras tidigare och bättre, bland annat för att möjliggöra användandet av fjärrvärme för uppvärmning och torkning där så är möjligt. Det är dock viktigt att tänka på alla utsläpp och inte bara fokusera på fossilfritt.

- Vi har inlett ett forskningsprojekt med Sintef, Skanska och Bellona som kommer att titta på miljökonsekvenser av att planera byggarbetsplatserna på ett bättre sätt, avslutar Lene Lad Johansen. Deras slutsatser ska vi sedan utvärdera och omsätta till rimliga krav i samarbete med byggbranschen.

Statsbygg, en av tre riktigt stora byggare i Oslo och en av deltagarna vid dialogkonferensen, har visat ett stort intresse och tankegångarna sprids nu över hela landet. Norge har kommit längre än Sverige vilket gör att det är de som kommer att sätta premisserna, vilka sedan "smittar av sig" på oss. Det finns således all anledning att hålla ögonen på utvecklingen. Precis som dieselförbud även diskuteras i Stockholm så är de innovativa fjärrvärmelösningar de tittar på i Norge något vi kommer att få se mer av även i Sverige - vilket vi återkommer till i kommande artiklar.